محاکمه دو نفر به اتهام قتل پناهجوی ایرانی در مانوس آغاز شد

محاکمه دو نفر که متهم هستند باعث قتل یک ایرانی متقاضی پناهندگی در جزيره مانوس شدند، روز دوشنبه آغاز ‌شد.
رضا براتی 18 ماه پیش در خشونت‌های مرکز نگهداری از پناهجويان در جزيره مانوس نزدیک استراليا کشته شد.
بنا به گزارش دولت استراليا و پلیس مانوس که از روی شهادت ناظران تنظيم شده، تعداد بيشتری مسئول قتل رضا براتی جوان 23 ساله ايرانی هستند.
وبسايت روزنامه گاردين می‌گويد رضا براتی پيش از مرگش 6ماه را در جزیره مانوس بسر برده بود.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *