16661 Ventura Blvd, Encino, CA 91436

رادوان کاراجیچ به 40 سال زندان محکوم شد

دادگاه بین‌المللی سازمان ملل متحد برای رسیدگی به جنایات جنگی، رادوان کاراجیچ، رهبر پیشین صرب‌های بوسنی را به خاطر کشتار جمعی در سربرنیتسا مسئول شناخت و او را به 40 سال زندان محکوم کرد.
حکم دادگاه در مورد رادوان کاراجیچ روز پنجشنبه (24 مارس/5 فروردین) در لاهه‌ هلند صادر و طبق آن رهبر پیشین صرب‌های بوسنی به 40 سال زندان محکوم شد. دادگاه کاراجیچ را که 70ساله است به خاطر کشتار جمعی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در جریان جنگ بوسنی مجرم شناخت. او در ده مورد کیفرخواست مقصر شناخته شد. انتظار می‌رود که کاراجیچ درخواست استیناف کند

Leave a comment