16661 Ventura Blvd, Encino, CA 91436

TV Ad Price

لیست قیمت آگهی های بازرگانی در کانال تلویزیونی عصر امروز
PriceIssue TimesSpots a DayDuration
1 Month$500.004 بار در روز (با تکرار 12 بار در روز)15 ثانیه
1 Month$800.004 بار در روز (با تکرار 12 بار در روز)30 ثانیه
1 Month$1000.004 بار در روز (با تکرار 12 بار در روز)45 ثانیه
1 Month1200.004 بار در روز (با تکرار 12 بار در روز)60 ثانیه
1 Time$200.00نیم ساعت برنامه در روز برای مشاغل (با 2 تکرار در روز)
1 Time$350.00یک ساعت برنامه در روز برای مشاغل (با 2 تکرار در روز)